+420 608 120 231

bonaca@bonacatravel.cz

Po - Pá: 8.30 - 16.30 hod.

Reference

Všeobecné smluvní podmínky

   
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   

1.1.

 

 

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen “VSP”) jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu (dále jen “Služby”), poskytované cestovní agenturou Bonaca Travel s.r.o., se sídlem Janáčkova 2520/9, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 047 14 377, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 91546 (dále jen “CA” nebo “Cestovní agentura”).
1.2. VSP jsou nedílnou součástí Smlouvy o zajištění služeb cestovního ruchu (dále jen “Smlouva”) uzavřené mezi zákazníkem a CA.
1.3.  Osoby mladší 15-ti let se mohou služeb CA zúčastnit pouze za předpokladu, že jsou doprovázeny osobou starší 18-ti let a se souhlasem zákonného zástupce. Osoby ve věku od 15-ti do 18-ti let se mohou služeb CA zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
   
2.  SMLUVNÍ VZTAH
   
2.1. 

Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou CA a fyzická či právnická osoba, v jejíž prospěch je smlouva s CA uzavírána (dále jen „Zákazník“).

2.2. 

Předmětem smluvního vztahu jsou ubytovací služby v zahraničí, resp. zprostředkování ubytování v zahraničí (dále jen „Služba“) a jiné služby cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí, které CA zajišťuje zájemci zprostředkováním u jiných dodavatelů.

2.3. 

Smluvní vztah mezi zájemcem a CA vzniká uzavřením a podepsáním písemné smlouvy oběma smluvními stranami a jejím doručením druhé smluvní straně a úhradou zálohy Zákazníkem dle podmínek uvedených ve Smlouvě a ve Výzvě k úhradě.

2.4. 

Smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou vzniku práv a povinností z této smlouvy s výjimkou ustanovení čl. IV. VSP a korespondujících ustanovení Smlouvy, dle kterých je zákazník povinen zaplatit zálohu nebo cenu Služby. Smlouva, s výjimkou ustanovení čl. IV. a korespondujících ustanovení Smlouvy, nabývá účinnosti až dnem, kdy bude splněna podmínka, že Zákazník uhradí zálohu dle podmínek uvedených ve Smlouvě a ve Výzvě k úhradě.

2.5. 

Pokud Zákazník neuhradí na účet CA zálohovou částku uvedenou ve Smlouvě, a to v termínu uvedeném tamtéž, nebo v tomto termínu nedoručí Cestovní agentuře jím podepsaný návrh Smlouvy, tato smlouva jako celek bez dalšího zaniká a smluvní strany jí nejsou vázány. V tomto případě Zákazník bere na vědomí, že Služby mu nebudou nadále rezervovány.

2.6.

Smluvní vztah mezi CA a Zákazníkem se řídí uzavřenou Smlouvou, těmito VSP a platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

   
3. SMLOUVA
   
3.1.

Smlouva může být uzavřena pouze přímo s CA, bez účasti externích prodejců.

3.2. 

Návrh Smlouvy předkládá Zákazníkovi Cestovní agentura.

3.3.

CA zašle Zákazníkovi na jím uvedený e-mail návrh Smlouvy včetně těchto všeobecných smluvních podmínek. Po podpisu návrhu Smlouvy jej v jednom vyhotovení Zákazník zašle Cestovní agentuře, a to poštou. Dnem, kdy byla CA doručena podepsaná smlouvy, nabývá smlouva platnosti.

3.4.

Uzavřením Smlouvy Zákazník potvrzuje, že je seznámen s hlavními charakteristikami Služeb. Uzavřením Smlouvy Zákazník dále potvrzuje, a to i za osoby, které mají společně s ním čerpat sjednané Služby (dále jen “Účastníci”), že mu nejsou známa žádná zdravotní či jiná omezení, která by jemu nebo Účastníkům bránila v účasti na sjednaných Službách, nebo která by vyžadovala v průběhu čerpání Služeb zvláštní péči, nebo na které by měl Zákazník cestovní agenturu předem upozornit.

   
4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
   
4.1.

CA má právo na zaplacení objednaných Služeb před jejich poskytnutím a Zákazník je povinen uhradit cenu Služby před jejím čerpáním přímo CA nebo v hotovosti na místě osobě pověřené CA k převzetí části ceny služby (ubytovatel).

4.2.

Konečná cena za objednané Služby, případné příplatky a poplatky, termín a způsob jejich úhrady jsou uvedeny ve Smlouvě.

4.3.

Pokud není mezi CA a Zákazníkem dohodnuto jinak, Zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit CA zálohu na úhradu ceny Služeb ve výši a v termínu uvedených ve Smlouvě. Doplatek a případné poplatky, které nejsou zahrnuty v ceně Služby, je Zákazník povinen uhradit v cílové destinaci přímo poskytovateli ubytování, a to v hotovosti v měně EUR a v okamžiku počátku čerpání Služby. Kurz, kterým se přepočítává cena Služby a/nebo její doplatek je uveden ve smlouvě.

4.4.

Je-li předmětem Smlouvy zajištění ubytování v ubytovacích jednotkách s celkovou kapacitou 7 a více osob a/nebo zajištění ubytování na dobu 15 a více nocí, má CA právo požadovat úhradu doplatku za Služby v termínu 40 kalendářních dnů před zahájením čerpání služby, v měně CZK a na účet CA.

4.5.

Náhrada nákladů za změny v podmínkách Smlouvy či platby spojené s odstoupením od Smlouvy (odstupné, stornopoplatky) jsou splatné ihned.

4.6. Jakákoliv platba ve prospěch CA ze strany Zájemce se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CA.
4.7.

Zákazník má nárok na poskytnutí Služeb jen při plné úhradě celkové ceny sjednaných Služeb.

   
5. PRÁVA CESTOVNÍ AGENTURY
   
 

K základním právům CA patří zejména

5.1.

právo neposkytnout finanční náhradu v případě, že Zákazník z vlastní viny nečerpá sjednané služby,

5.2.

právo odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v těchto VSP,

5.3.

právo změnit podmínky sjednaných Služeb za podmínek uvedených v těchto VSP.

   
6. POVINNOSTI CESTOVNÍ AGENTURY
   
 

K základním povinnostem CA patří zejména

6.1.

povinnost informovat Zákazníka o všech změnách v objednaných Službách,

6.2.

povinnost zajistit, aby Služby dle sjednané Smlouvy byly Zákazníkovi poskytnuty řádně,

6.3.

povinnost po zaplacení zálohy dle podmínek uvedených ve Smlouvě, zaslat Zákazníkovi poštou nebo e-mailem doklady nutné pro následné čerpání Služeb, zejména pak potvrzení rezervace - ubytovací poukaz (dále jen “Voucher”), který obsahuje jméno a příjmení Zákazníka, počet Účastníků - počet dospělých osob a počet dětí dle věkových kategorií, datum čerpání Služeb, název objektu a ubytovací jednotky dle internetového katalogu na www.bonaca-travel.cz, název objektu v místě, adresu objektu, kontaktní informace o majiteli /odpovědné osobě, především jeho jméno a telefon, specifikaci objednaných Služeb, výši doplatku a přehled příplatků.

   
7. PRÁVA ZÁKAZNÍKA
   
 

K základním právům Zákazníka patří zejména

7.1.

právo na řádné poskytnutí smluvně zajištěných a řádně zaplacených Služeb, 

7.2.

právo na informace od CA, které jsou CA známy a které se týkají sjednaných Služeb,

7.3.

právo být informován o případných změnách ve sjednaných Službách,

7.4.

právo na odstoupení od smlouvy kdykoliv před zahájením čerpání Služeb, za podmínek stanovených těmito VSP,

7.5.

právo na reklamaci vad Služeb a její vyřízení v souladu se zákonnou úpravou a těmito VSP,

7.6.

právo na ochranu osobních dat a informací, které jsou obsahem Smlouvy a dalších dokumentů, před nepovolanými osobami.

   
8. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
   
 

K základním povinnostem Zákazníka patří zejména

8.1.

povinnost poskytnou Cestovní agentuře součinnost potřebnou k řádnému zabezpečení a poskytnutí Služeb, zejména úplně a pravdivě vyplnit požadované údaje v objednávce a ve Smlouvě,

8.2.

povinnost sdělit Cestovní agentuře jakékoli změny těchto údajů a předložit další podklady podle konkrétních požadavků CA,

8.3.

povinnost zabezpečit u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělého Účastníka,

8.4.

povinnost mít souhlas zákonného zástupce v případě, že Zákazník je starší 15 let a mladší 18 let a čerpá služby bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce,

8.5.

povinnost nahlásit Cestovní agentuře jakoukoli změnu v osobě Účastníka uvedeného ve Smlouvě,

8.6.

povinnost uhradit sjednanou cenu za Služby dle podmínek uvedených ve Smlouvě,

8.7.

povinnost zkontrolovat, zda jsou všechny objednané Služby uvedeny ve Voucheru,

8.8.

povinnost bez zbytečného prodlení oznámit Cestovní agentuře své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných Služeb,

8.9.

povinnost převzít od CA doklady potřebné pro následné čerpání Služeb,

8.10.

povinnost zajistit si a vybavit se platnými doklady a dalšími náležitostmi požadovanými pro vstup do příslušných zemí, pobyt a tranzit,

8.11.

povinnost dostavit se ve stanovenou dobu na místo čerpání Služeb,

8.12.

povinnost předložit při příjezdu na místo čerpání Služby majiteli ubytovací kapacity nebo jím pověřené osobě Voucher,

8.13.

povinnost dodržovat pasové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a bezpečnostní předpisy a dodržovat zákony a zvyklosti země a míst, do kterých cestuje,

8.14.

povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku na úkor dodavatelů Služeb, cestovní agentury a třetích osob, a povinnost na své náklady odstranit či uhradit škodu, kterou svým jednáním způsobil,

8.15.

povinnost řídit se informačními materiály CA, které upřesňují podmínky čerpání služeb,

8.16.

v případě jakýchkoliv závad při čerpání služeb neprodleně informovat CA telefonicky či e-mailem postupem podle čl. 15. těchto VSP,

8.17.

povinnost dbát na včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči CA nebo dodavatelům Služeb dle těchto VSP,

8.18.

v případě odstoupení Zákazníka od smlouvy povinnost oznámit toto odstoupení písemně Cestovní agentuře a uhradit odstupné dle těchto VSP, pokud na ně vznikl Cestovní agentuře nárok.

8.19.

Veškeré náklady a škody, které vzniknou Zákazníkovi nebo Účastníkům z důvodu nedodržení předpisů či podmínek daných Smlouvou či těmito VSP, nesou Zákazník a Účastníci ke své tíži.

   
9.  UBYTOVÁNÍ 
   
9.1.

Ubytování je zajišťováno výhradně pro počet osob ujednaný ve Smlouvě a uvedený ve Voucheru.

9.2.

Pokud bude chtít Zákazník oproti uzavřené Smlouvě ubytovat v objektu více osob nebo zvíře, je majitel ubytovací kapacity, nebo jím pověřená osoba, oprávněn odmítnout osoby navíc či zvíře, nebo je ubytovat za příplatek.

9.3.

Ubytování Zákazníka proběhne v den zahájení objednané Služby a v čase uvedeném ve Voucheru (zpravidla mezi 14.00 - 19.00 hod.).

9.4.

Zákazník je povinen se v uvedenou dobu dostavit na místo ubytování. Pokud by se měl opozdit, je povinen o tom telefonicky informovat CA, a to nejpozději do 19.00 hod. dne uvedeného ve Voucheru jako den zahájení objednané Služby.

9.5.

V den ukončení čerpání Služeb Zákazník opouští ubytovací jednotku v čase, který je uveden ve Voucheru (zpravidla do 10,00 hodin.).

9.6.

Při ukončení čerpání Služeb je Zákazník před opuštěním ubytovací jednotky povinen tuto osobně předat majiteli, resp. jím pověřené osobě.

9.7.

Časný příjezd či pozdní odjezd nejsou důvodem k delšímu používání ubytovací jednotky.

9.8.

Nesplní-li Zákazník povinnost uvedenou v odst. 9.4 či nevyčerpá-li Službu bez předchozího odstoupení od smlouvy, je CA oprávněna odstoupit od smlouvy a Zákazníkovi vzniká povinnost uhradit odstupné ve výši 100% z celkové ceny Služeb uvedené ve Smlouvě.

   
10. ZMĚNA PODMÍNEK SMLOUVY ZE STRANY CESTOVNÍ AGENTURY
   
10.1.

Změny a odchylky sjednaných Služeb od dohodnutého obsahu Smlouvy jsou v případě objektivních důvodů přípustné.

10.2.

Je-li z objektivních důvodů nutné před zahájením čerpání Služeb změnit podmínky Smlouvy, je CA oprávněna navrhnout Zákazníkovi změnu Smlouvy. Pokud navrhovaná změna vede ke změně ceny Služeb, musí být v návrhu nová cena uvedena.

10.3.

Navrhne-li CA změnu Smlouvy, má Zákazník právo rozhodnout se, zda návrh na změnu Smlouvy příjme nebo od smlouvy odstoupí.

10.4.

Pokud Zákazník ve lhůtě určené CA, která nesmí být kratší než 5 kalendářních dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy, nepřijme nový návrh Smlouvy, a toto přijetí ve stejné lhůtě nedoručí CA, je CA oprávněna od smlouvy odstoupit.

10.5.

Smluvní strany si sjednávají adresu pro doručování veškerých písemností, jak je uvedena ve Smlouvě, pokud není druhé straně písemně oznámena jiná adresa. Pro elektronickou komunikaci uvedené e-mailové adresy.

10.6. Pokud změna Smlouvy vede k navýšení ceny Služeb, je Zákazník povinen tento rozdíl v ceně uhradit Cestovní agentuře, a to do 5 dnů od podpisu návrhu na změnu Smlouvy, nejpozději však před počátkem čerpání Služby. V případě porušení této povinnosti má CA právo od Smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CA na zaplacení odstupného dle těchto VSP.
10.7. Pokud změna Smlouvy vede ke snížení ceny Služeb, je CA povinna buď snížit doplatek ceny Služeb, pokud nebyl Zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně Služeb v případě, že Zákazník již uhradil celkovou cenu Služeb.
   
11. ZMĚNA PODMÍNEK SLUŽEB A SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
   
11.1. Změna ve sjednaných Službách je možná za následujících podmínek.
11.2. Pokud chce Zákazník provést změnu v objednaných Službách (změna termínu, počtu osob, způsobu platby apod.), musí tento záměr oznámit CA písemně nebo e-mailem.
11.3. Za každou změnu služeb po vystavení Výzvy k úhradě je Zákazník povinen uhradit Cestovní agentuře manipulační poplatek ve výši 1.000,- Kč (v případě změn uskutečněných alespoň 30 dní před zahájením čerpání Služby), resp. 2.000,- Kč (v případě změn uskutečněných 29 dní až 1 den před zahájením čerpání Služby).
11.4. Za jednu změnu Služeb se považuje i více změn služeb (např. změna termínu a počtu osob) učiněných jedním návrhem na změnu Služeb.
11.5. Dohoda o změně Služeb je platná a účinná až tehdy, kdy změnu potvrdí Zákazníkovi CA písemně nebo e-mailem a současně Zákazník uhradí manipulační poplatek za změnu.
11.6. Pokud změna ve sjednaných Službách představuje navýšení celkové ceny Služeb, považuje se změna za potvrzenou v okamžiku, kdy na výzvu CA Zákazník uhradí rozdíl v ceně.
11.7. O tom, zda ze změny služeb vyplývá změna celkové ceny Služeb, bude CA informovat Zákazníka.
11.8. Pokud dojde na základě skutečností uvedených v odst. 11.2. k uzavření nové Smlouvy, platby uskutečněné na základě původní Smlouvy se považují za platby podle nové Smlouvy.
   
12. ODSTOUPENÍ CESTOVNÍ AGENTRUY OD SMLOUVY
   
12.1. V případě zániku možnosti poskytnout objednané Služby z objektivních důvodů může CA od Smlouvy odstoupit.
12.2. V případě zrušení Služeb CA z objektivních důvodů se může CA zprostit odpovědnosti za škodu vůči Zákazníkovi z důvodu zrušení Služeb jen v případě, že ke zrušení Služeb došlo v důsledku neodvratitelné události, které CA nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na CA požadovat.
12.3. V případě porušení Smlouvy Zákazníkem má CA právo od Smlouvy odstoupit. V takovém případě je Zákazník povinen uhradit Cestovní agentuře odstupné dle čl. 14. těchto VSP.
   
13. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD SMLOUVY
   
13.1. Zákazník může odstoupit od uzavřené Smlouvy kdykoliv za smluvně dohodnutých podmínek.
13.2. Zákazník může od smlouvy odstoupit z důvodu svého nesouhlasu se změnou Služeb navrženou CA z objektivních důvodů. Nedojde-li k uzavření nové smlouvy, je CA povinna vrátit Zákazníkovi celou částku, kterou za služby již CA zaplatil.
13.3. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvu z důvodu porušení povinnosti CA stanovené Smlouvou nebo zákonem č. 159/1999 Sb. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy z tohoto důvodu, je CA povinna vrátit Zákazníkovi celou částku, kterou za Služby Cestovní agentuře již zaplatil. Právo Zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
13.4. Zákazník může od Smlouvy odstoupit i z jiných důvodů, nebo bez uvedení důvodu. V takovém případě, je Zákazník povinen uhradit CA stanovené odstupné dle čl. 14. těchto VSP.
13.5. Jakékoliv prohlášení CA učiněné v propagačních materiálech, kterým CA garantuje Zákazníkovi vrácení peněz v případě, že Zákazník nedostane služby, jaké si objednal, je třeba vykládat v souladu s těmito VSP, a to ať už bylo v jakékoliv formě. Zákazník bere na vědomí, že má nárok na vrácení peněz pouze v souladu se Smlouvou. Podmínkou pro vrácení ceny či její části je povinnost Zákazníka službu reklamovat postupem uvedeným v čl. 15 těchto VSP, které stanoví i podmínky a rozsah vrácení ceny či její části.
   
14. ODSTUPNÉ
   
 14.1. Smluvní strany si sjednávají, že pokud je v této smlouvě stanoveno právo Zákazníka na odstoupení od smlouvy, aniž by takové odstoupení vyplývalo coby následek porušení smluvní nebo zákonné povinnosti CA, je Zákazník oprávněn ve smyslu § 1992 občanského zákoníku tuto smlouvu zrušit pouze zaplacením odstupného.
14.2. Smluvní strany si dále sjednávají, že pokud je v této smlouvě odstoupení od smlouvy stanoveno jako následek porušení povinnosti Zákazníka, je termín odstupné třeba chápat jako sankci pro Zákazníka (storno poplatek). Totéž platí pro případy, kdy podle této smlouvy je stanovena povinnost uhradit odstupné v případně porušení povinnosti Zákazníka, aniž je vyžadováno odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení CA od Smlouvy z důvodu porušení závazku Zákazníkem, vzniká-li Zákazníkovi povinnost uhradit Cestovní agentuře odstupné.
 14.3. Pro výpočet odstupného je rozhodný den, kdy bylo písemné odstoupení od Smlouvy doručeno druhému účastníkovi (pokud není vyžadováno písemné odstoupení od Smlouvy, pak dnem porušení povinnosti), a je stanoveno v následující výši:
 14.3.1. Při odstoupení od smlouvy do 91 dnů před počátkem čerpání Služeb činí odstupné 25% z celkové ceny Služeb uvedené ve Smlouvě, nejméně však 1500,- Kč.
 14.3.2. Při odstoupení od smlouvy 90 – 61 dnů před počátkem čerpání Služeb činí odstupné 35% z celkové ceny Služeb uvedené ve Smlouvě.
 14.3.3. Při odstoupení od smlouvy 60 – 31 dnů před počátkem čerpání Služeb činí odstupné 50 % z celkové ceny Služeb uvedené ve Smlouvě.
 14.3.4. Při odstoupení od smlouvy 30 – 15 dnů před počátkem čerpání Služeb činí odstupné 75 % z celkové ceny Služeb uvedené ve Smlouvě. 
 14.3.5. Při odstoupení od smlouvy 14 – 8 dnů před počátkem čerpání Služeb činí odstupné 85 % z celkové ceny Služeb uvedené ve Smlouvě. 
 14.3.6. Při odstoupení od smlouvy 7 až 0 dnů před počátkem čerpání Služeb nebo při nenastoupení na pobyt činí odstupné 100% z celkové ceny Služeb uvedené ve Smlouvě. 
14.4. Případný rozdíl mezi částkou, kterou CA od Zákazníka za předmětné služby již obdržela, a odstupným bude Zákazníkovi vrácen. CA má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je Zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
   
15. REKLAMACE SLUŽEB
   
15.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb neodpovídá popisu na webových stránkách CA, nebo je objektivně nižší kvality, než bylo sjednáno ve Smlouvě, vzniká Zákazníkovi právo na reklamaci. 
15.2. Způsob uplatnění reklamace, postup při vyřizování reklamace a rozhodnutí o vyřízení reklamace upravují tyto VSP. 
15.3. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné finanční kompenzace, mohou být pouze služby, jež jsou obsahem smluvního ujednání a podléhají zpoplatnění. 
15.4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby u zástupce CA, aby mohla být zjednána náprava. 
15.5. Zákazník je povinen při zjištění jakýchkoliv nedostatků poskytovaných Služeb nebo při vzniku škody Zákazníkovi či Účastníkovi, spojené s čerpáním Služeb, upozornit na tyto nedostatky bez zbytečného odkladu majitele ubytovacího objektu nebo osobu jím pověřenou (uvedena ve Voucheru) a požadovat nápravu. V případě, že tato osoba nezajistí nápravu, je Zákazník povinen neprodleně o vzniklé situaci telefonicky informovat CA. 
15.6. Obdrží-li CA reklamaci od Zákazníka dle předchozího odstavce, učiní neprodleně kroky směřující ke sjednání nápravy, případně zajištění náhradního ubytování v nejbližším odpovídajícím objektu. 
15.7. CA důrazně doporučuje Zákazníkovi uplatnit reklamaci včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Zákazník bere na vědomí, že pouze bezodkladné upozornění na nedostatky poskytovaných Služeb může vést k jejich odstranění a že časové prodlení při uplatnění reklamace ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost jejího řádného vyřízení. 
15.8. CA je povinna přijmout reklamaci v sídle, případně v místě poskytované Služby prostřednictvím osoby pověřené Cestovní agenturou. 
15.9. CA je povinna vydat Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy a jakým způsobem Zákazník právo na reklamaci uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Písemné potvrzení a potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace může být Zákazníkovi zasláno na jím uvedený e-mail. 
15.10. CA je oprávněna při vyřizování reklamace v místě čerpání Služeb řešit reklamaci poskytnutím náhradní Služby či jinou odpovídající kompenzací. 
15.11. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. 
15.12. Doporučuje se písemné podání reklamace, ve kterém Zákazník uvede své osobní údaje, předmět reklamace. Doporučuje se rovněž podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod. 
15.13. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady Služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak CA poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté Služby. 
15.14. Postupem dle č. 15.13. není dotčeno právo Zákazníka v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s cestovní agenturou od Smlouvy odstoupit. 
15.15. CA nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí, které nejsou sjednány ve Smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si Zákazník objedná na místě či u jiné organizace. 
15.16. Pokud se vyskytnou případy způsobené třetí stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, hluční sousedé, apod.), CA je od úplného nebo částečného plnění a finanční kompenzace vůči Zákazníkovi zcela osvobozena. 
   
16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
   
16.1. CA předem upozorňuje, a Zákazník bere výslovně na vědomí, že k dovolené patří i večerní zábava, restaurace, bary, atd., které mohou působit hluk. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace. 
16.2. CA nezodpovídá za případné znečištění pláží či moře. 
16.3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám je možný výskyt hmyzu v prostorách ubytovacích zařízeních. Pokud tato situace nastane, je nutné ji neprodleně řešit s majitelem nebo o ní informovat CA. Po skončení čerpání Služeb je eventualita nápravy i jakékoliv náhrady vyloučena. 
16.4. Zákazník a Účastníci jsou povinni dodržovat domácí řád a noční klid. Pokud jej nebudou dodržovat, může je majitel bez náhrady vykázat z ubytovacího objektu. CA v takovém případě nenese vůči Zákazníkovi žádnou finanční zodpovědnost. 
16.5. CA nezodpovídá za možnost či vyloučení vstupu a koupání domácích mazlíčků na pláži, poskytuje pouze ubytování domácích mazlíčků v ubytovacích jednotkách, u kterých je to v internetovém katalogu na www.bonaca-travel.cz uvedeno. 
16.6. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený ve Smlouvě, odvozený z nabídky v internetovém katalogu na www.bonaca-travel.cz. Rozšíření nebo dohodnuté změny Služeb nad rámec této nabídky musí být taxativně uvedeny ve Smlouvě nebo jejím dodatku a musí být uhrazeny před jejich poskytnutím. 
16.7. Informace a veškeré materiály zveřejněné na webových stránkách CA jsou určeny zákazníkům k jejich osobnímu nekomerčnímu využití. Není dovoleno je měnit, rozmnožovat, distribuovat, zobrazovat, prezentovat, publikovat nebo prodávat bez souhlasu vlastníka autorských práv. 
16.8. Webové stránky CA obsahují mj. odkazy na webové stránky dalších osob, na jejichž činnost nemá CA vliv. Tyto odkazy jsou zde uvedeny pouze jako jeden z informačních zdrojů a za jejich obsah CA neodpovídá. 
   
17. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
   
17.1. CA zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem: 
  a) za účelem uzavření smlouvy a příp. její změny a zajištění plnění ze smluv vyplývajících,
  b) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CA.
17.2. K účelu podle odst. 17.1 písm. a) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, i rodné číslo (pro cestovní pojištění), státní příslušnost, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění, příslušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům CA, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CA. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy. 
17.3. K účelu podle odst. 17.1 písm. b) je CA oprávněna zpracovávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je CA dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. Osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům CA a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, již jsou oprávněni šířit jménem CA obchodní sdělení CA dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. 
17.4. V případě, že Zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 17.1 – 17.3, příp. i k vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle 17.1 – 17.3. 
17.5. Při uzavření Smlouvy Zákazník vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů CA zpracovávala, shromažďovala a zpřístupňovala osobní údaje zákazníka, a v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, také osobní údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v rozsahu 17.1. 
17.6. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněna zpracovávat a shromažďovat CA nebo jí pověřený zpracovatel v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb. a to za účelem a v rozsahu podle odst. 2 po dobu 5 let od poskytnutí služby. Po uplynutí uvedené lhůty je CA povinna osobní údaje zákazníka zlikvidovat. 
17.7. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu CA nebo jí pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas. 
17.8. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto článku budou zpracovávány CA i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě. 
17.9. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CA povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. 
17.10. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet CA odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení CA dle citace zákona č. 480/2004 Sb. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. 
   
18. POJIŠTĚNÍ
   
18.1. Součástí Služeb zajišťovaných a zprostředkovávaných CA není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 
18.2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy, prostřednictvím CA. CA na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje. 
   
19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   
19.1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato smlouva. 
19.2. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, CA informuje Zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s CA prostřednictvím subjektu Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz
   
  Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.10.2016

 

Chcete zaslat nabídku? Potřebujete poradit?Napište nám.

Toužíte po dovolené, na kterou nikdy nezapomenete?

Ať už hledáte cokoli, rádi Vám s hledáním pomůžeme.

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a s využitím Vaší e-mailové adresy pro marketingové účely.